фирмено счетоводство

Ние се грижим за Вашият бизнес, като поемаме отговорността за Вашето фирмено счетоводство.

Наша грижа са познаването и практическото прилагане на нормативната уредба и коректното данъчно облагане.

счетоводство

Ние подпомагаме вземането на Вашите правилни управленски решения, като целогодишно Ви информираме чрез междинни финансови отчети и препоръки.

Нашето професионално ежедневие е изпълнено с обслужване на много клиенти, работещи в различни сфери. Изключително гъвкави и бързи в работата си, винаги на разположение, винаги намираме начин.

И всичко това изключително изгодно.

Нашата препоръка.

Не допускайте след години да платите твърде скъпо, заради пропуски в
счетоводната отчетност и данъчното облагане днес.

професионални консултации

Ние се грижим за Вашият бизнес, като поемаме отговорността за Вашето фирмено счетоводство.

Наша грижа са познаването и практическото прилагане на нормативната уредба и коректното данъчно облагане.

професионални консултации

Ето защо ние ще ви осигурим безпроблемна комуникация и спазване на законодателството при регистрация и преобразуване на търговски дружества, като съставим всички необходими договори.
Ние ще ви консултираме при сделки или трансформации в дружества.

Динамичните промени в данъчното законодателство, често водят до риск от грешки.
Ние ще ви осигурим писмени становища по конкретни казуси.

Заедно ще участваме и ще ви представляваме при воденето на преговори.
Ще ви съдействаме при извънсъдени спогодби по търговски спорове.

Ние ще Ви представляваме и защитим при данъчни проверки и ревизии.
Когато имате необходимост ще ви представляваме по данъчни, търговски и административни дела.

Ще планираме вашите корпоративни и персонални данъци.

Към Вас протягаме ръце с уважение и желание за партньорство.